Pariterapia ja parisuhteeseen liittyvä neuvonta 

  • Tuki parisuhteeseen  
  • Tuki vanhemmuuteen  
  • Tuki perheen arkeen  

Kenelle

  • Puolisoille yhdessä  
  • Yksilöille 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus tukee perheitä ja parisuhteita. Hyvä parisuhde on yksi tärkeimmistä ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Parisuhdetta hoitamalla tuetaan samalla myös vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia. Parisuhteiden oikea-aikainen tukeminen säästää yhteiskunnan taloudellisia resursseja.  

Perheneuvonnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pariskunnat, joilla on parisuhteeseen liittyviä ongelmia. Parin tulosyy voi olla esim. vuorovaikutusongelmat, vanhemmuuden haasteet, kasvatuskysymykset, tunnetason etääntyminen toisistaan, uskottomuus, seksuaaliset ongelmat, perheenjäsenen sairaus, vaikeudet suhteessa sukulaisiin, monen stressitekijän kasautuminen, ajatus erosta, henkinen ja/tai fyysinen väkivalta tai muut parisuhteen ristiriidat ja kriisitilanteet.  

Pariterapia kohdennetaan johonkin asiaan, jonka arvioidaan auttavan pariskuntaa eteenpäin. Perheneuvonnan tavoitteena on puolisoiden parantunut hyvinvointi (mm. elämänlaatu) ja toimintakyky (mm. vuorovaikutus) parisuhteessa ja perheessä. Tärkeä tavoite perheneuvonnassa on riittävän hyvän vanhemmuuden toteutuminen ja säilyttäminen. Vanhempien hyvä parisuhde turvaa myös lapsen tervettä kehitystä, mahdollisuutta toimivien vuorovaikutustaitojen oppimiseen ja turvallisiin kiintymyssuhteisiin. Tämä lisää kaikkien perheenjäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Perheneuvonnassa autetaan sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun keinoin puolisoita tutkimaan ja löytämään ymmärrystä omaan ja toisen psyykkiseen maailmaan sekä parisuhteen dynamiikkaan, jotta parisuhteen laatu paranisi tai puolisot voivat tehdä parisuhteessansa ratkaisuja. Tähän pyritään luomalla puolisoiden välille tasavertainen, turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molemmat tulevat kuulluksi ja asiat sekä kokemukset saadaan yhteisesti jaettua puolisoiden kesken.  

Perheneuvoja tai työpari järjestää asiakkaille pari- tai yksilötapaamisia tarpeen mukaan. Tavoitteet, tapaamistiheys ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ensimmäiset tapaamiset käytetään arviointiin, jossa selvitetään työskentelyn edellytyksiä, asiakkaiden tilannetta ja avun tarvetta. Palvelu ei edellytä kirkon jäsenyyttä. 

Perheneuvonnan tapaamiset ovat luottamuksellisia. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä käynneistä anneta lausuntoja. Huoli lasten turvallisuudesta velvoittaa työntekijät lastensuojeluilmoituksen tekemiseen (Lastensuojelulaki 2007/417 luku 5 25§, Rikoslaki 15 luku, 10§).  

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan ja vastaanottosihteerin lisäksi 4 perheneuvojan virkaa. Heillä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa työparityöskentelyyn. Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvonnan erityiskoulutus (kesto 3 vuotta, laajuus 60 opintopistettä). Vastaanottosihteerillä on tehtäväänsä oma erityiskoulutus. Työntekijät osallistuvat osaamista tukeviin lisäkoulutuksiin (mm. pari- ja perheterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen ja työskentelytapojen kehittämiseen.    

Perheneuvontatyöstä kerätään valtakunnallista ja keskuskohtaista asiakaspalautetta. Perheneuvontatyötä koskevia kysymyksiä (mm. asiakaspalautetta) arvioidaan säännöllisesti sekä työryhmän keskinäisissä palavereissa että työnohjauksessa. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä).   

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on saatavissa myös englannin kielellä.  

 Maksut 

Palvelu on asiakkaalle maksutonta 

Palveluun hakeutuminen 

  • Asiakkaan oma yhteydenotto 

Perheneuvonnassa ei ole lähetekäytäntöä. Yhteistyössä eri palvelu tahojen kanssa tapauskohtainen etukäteinen suunnittelu ja konsultointi on tärkeä