Perheterapia  

  • Tuki vanhemmuuteen ja parisuhteeseen 
  • Tuki lapsiperheen arkeen 

Kenelle 

  • Perheille 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus auttaa sielunhoidollisin ja terapeuttisin menetelmin perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä ongelmissa tai muissa elämän kriisitilanteissa. 

Perheneuvonnan tavoitteena on parantunut hyvinvointi ja toimintakyky parisuhteessa ja perheessä. Erityisen tärkeä tavoite on riittävän hyvän vanhemmuuden toteutuminen ja säilyttäminen. Tällöin myös kaikkien perheenjäsenten  kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Perheiden oikea-aikainen tukeminen säästää yhteiskunnan taloudellisia resursseja. 

Perheterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta kokonaisuudessaan tai yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyvää oireilua ja niistä aiheutuvaa kärsimystä. Perheterapiassa jokainen perheenjäsen pääsee tasavertaisesti kertomaan oman kokemuksensa tilanteesta, suhteestaan toisiin perheenjäseniin sekä mikä merkitys näillä asioilla hänelle on. Lasten ja nuorten äänen kuulluksi tuleminen on perheterapiassa vähintäänkin yhtä tärkeää kuin aikuisten. 

Pyrkimyksenä on luoda avoin tila vuoropuhelulle, kokemusten jakamiselle ja ymmärryksen lisääntymiselle, mikä voi auttaa perheenjäseniä näkemään toisensa uudessa valossa, parantamaan vuorovaikutustaan ja löytämään ratkaisuja perheen arjessa. Perheterapiassa puhutaan myös perheen voimavaroista ja mahdollisista aikaisemmista selviytymismalleista. Usein perheterapiassa käydään läpi myös perheen ja suvun historiaa sukupuutyöskentelyn avulla. 

Perheterapia on prosessi, jossa yksi tai useampi perheneuvoja tapaa perheenjäseniä tai koko perhettä, jotta perhe tulisi autetuksi. Perheterapian tavoitteet, tapaamisten kokoonpano, tapaamistiheys ja aikataulu sovitaan yhdessä perheen kanssa. Ensimmäiset tapaamiset käytetään arviointiin, jossa selvitetään yhteistyön edellytyksiä. 
 
Perheneuvonnan tapaamiset ovat luottamuksellisia. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eikä käynneistä anneta lausuntoja. Huoli lasten turvallisuudesta velvoittaa työntekijät lastensuojeluilmoituksen tekemiseen (Lastensuojelulaki 2007/417 luku 5 25§, Rikoslaki 15 luku, 10§).

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan ja vastaanottosihteerin lisäksi neljä perheneuvojan virkaa. Heillä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa työparityöskentelyyn. Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvonnan erityiskoulutus (kesto 3 vuotta, laajuus 60 opintopistettä). Vastaanottosihteerillä on tehtäväänsä oma erityiskoulutus. Työntekijät osallistuvat osaamista tukevaan lisäkoulutukseen (mm. pari- ja perheterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen ja työskentelytapojen kehittämiseen työryhmän kanssa. 

Perheneuvontatyöstä kerätään valtakunnallista asiakaspalautetta. Perheneuvontatyötä koskevia kysymyksiä (mm. asiakaspalautetta) arvioidaan säännöllisesti sekä työryhmän keskinäisissä palavereissa että työnohjauksessa. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä). 

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on saatavissa myös englannin kielellä. Palvelu ei edellytä kirkon jäsenyyttä. 

 Maksut 

Palvelu on asiakkaalle maksuton 

Palveluun hakeutuminen 

  • Asiakkaan oma yhteydenotto 
  • Perheneuvonnassa ei ole lähetekäytäntöä. Yhteistyössä eri palvelutahojen kanssa tapauskohtainen etukäteinen suunnittelu ja konsultointi on tärkeää.