Eroryhmä ja 

Muut mahdolliset ryhmät 

  • Tuki vanhemmuuteen ja parisuhteeseen
  • Tuki perheen arkeen 
  • Yksilöllinen tuki 

Perheasiain neuvottelukeskus järjestää tarpeen ja mahdollisuuksiensa mukaan perhe- ja parisuhdeauttamiseen sekä erokysymyksiin kohdennettuja, määräaikaisia ryhmiä. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmäprosessiin ja luottamuksellisuuteen.  

Tavoitteena on hoidollisen työskentelyn myötä lisätä asiakkaiden itsetuntemusta ja omanarvon tuntoa, auttaa ratkaisujen löytämisessä sekä parantaa yksilön ja parin toimijuutta ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmät on kohdennettu aiheen mukaisessa elämäntilanteessa oleville asiakkaille, mikä mahdollistaa vertaistuen. 

Tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään ryhmän aiheeseen liittyviä teemoja sekä mahdollistaa ryhmässä tapahtuvat keskustelut. Tämä lisää ymmärrystä omasta tilanteesta, tunteista ja ajatuksista. Ryhmien tarkoituksena on auttaa vähentämään teemaan liittyvää stressiä, auttaa löytämään ratkaisuja ristiriitoihin ja käytännön tilanteisiin arjessa sekä ennaltaehkäisyn keinoja niihin. Ryhmiin osallistuminen voi auttaa välillisesti myös osallistujien läheisiä. 

Ryhmissä työstetään ryhmän aiheeseen liittyviä teemoja sekä voidaan tarjota asiakkaille tietoa. Ryhmän toteutustapa, kesto ja sisältö vaihtelevat ryhmän aiheen ja tavoitteen mukaan. Ryhmän työskentely voi muodostua esim. ennakkohaastattelusta, alustuksista, ryhmäkeskustelusta, tehtävistä, harjoituksista, kotitehtävistä ja luettavasta materiaalista. 

Ryhmien ohjaajina toimii 1-2 henkilöä, joista ainakin toinen on perheneuvoja (erityiskoulutus). Ohjaajilla on riittävästi tietoa ja koulutusta ohjaamansa ryhmän aihealueista. Ryhmiä ohjataan ja hoidetaan myös erilaisista psykoterapeuttisista viitekehyksistä käsin, usein integratiivisesti. Mikäli ryhmä perustuu tiettyyn malliin tai viitekehykseen, niin vähintään toinen vetäjistä on hankkinut riittävästi tietoa ja/tai koulutusta kyseisen mallin mukaisen ryhmän ohjaamisesta. 

Ryhmän toteutumista arvioidaan yhdessä ryhmän kanssa. Perheneuvontatyöstä kerätään myös valtakunnallista asiakaspalautetta. Perheneuvontatyötä koskevia kysymyksiä (mm. asiakaspalautetta) arvioidaan säännöllisesti sekä työryhmän keskinäisissä palavereissa, että työnohjauksessa. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä).    

Perheneuvonnan ryhmät perustuvat luottamuksellisuuteen. Asiakkaiden  henkilötietoja ei luovuteta eikä käynneistä anneta lausuntoja. Huoli lasten turvallisuudesta velvoittaa työntekijät lastensuojeluilmoituksen tekemiseen (Lastensuojelulaki 2007/417 luku 5, 25§, Rikoslaki 15 luku, 10§).

Ryhmiin osallistuminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Ryhmiä voidaan järjestää myös etäyhteyksin.  

Eroryhmä 

Eroryhmä on ammattilaisten ohjaama vertaisryhmä ja se on tarkoitettu eropäätöksen tehneille. 

Parisuhteen päättyminen saattaa olla pysäyttävä kokemus, johon liittyy usein epätietoisuutta ja ristiriitaisia tunteita. Narratiivinen eli kunkin osallistujan omaan erotarinaan liittyvä eroryhmä perustuu ajatukseen, jonka mukaan ihmisellä on tarve selittää elämänsä tapahtumia ja tehdä niitä itselleen ymmärrettäviksi. Varsinkin vaikeissa tilanteissa, kuten parisuhteen päättyessä ihmiset usein haluavat löytää selityksiä sille, mitä tapahtui ja miksi.   

Narratiivisen näkökulman mukaan tarinallisuus on ihmiselle luontainen tapa jäsentää omaa elämäänsä. Ihminen organisoi kokemuksiaan sisäisen tarinan avulla ja käyttää tässä hyväkseen erilaisia kulttuurissa olevia tarinamalleja. Sisäinen tarina tulee tietoiseksi erityisesti muutostilanteissa, joissa sitä usein joudutaan muokkaamaan, jotta muutoksesta tulisi osa sisäistä tarinaa. Tarinat voivat olla tapahtumia kuvailevia tai tapahtumia tulkitsevia. Parisuhteen päättyminen merkityksellistetään tarinan avulla niin menneisyyteen, tähän hetkeen kuin tulevaisuuteen liittyvien syyselitysten kautta. Myös parisuhdekulttuuria on hyvä peilata, kun haetaan selityksiä sille, miksi parisuhde päättyy. Sisäisiä tarinoita voi jaotella erilaisiin tarinoihin: uhri-, päivä kerrallaan -, itsenäistymis- ja kasvutarina. Tarinat eroavat toisistaan ainakin siinä, millä tavalla niissä kuvataan omia vaikutusmahdollisuuksia sekä suhdetta tulevaisuuteen.  

 

Maksut 

Palvelu on asiakkaalle maksuton 

Palveluun hakeutuminen 

  • Asiakkaan oma yhteydenotto