TIETOSUOJASELOSTE

Perheneuvos; Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen asiakasrekisteri.

Tietosuojaseloste Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen asiakasrekisteristä

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus, Kirkkotie 1B, 04400 Järvenpää, puh. 050 4288150

Yhteyshenkilö

Johtaja Anssi Tietäväinen, 050 523 3755, anssi.tietavainen(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on perheneuvonnan järjestäminen ja toteuttaminen. Perheneu-vonnan perustehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyk-sissä sekä elämän kriisitilanteissa. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamista varten ja valtakunnallisen tilastotiedon tuottamiseksi

3. Minkä takia perheasiain neuvottelukeskus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen.

4. Minkälaisia henkilötietoja perheasiain neuvottelukeskus käsittelee?

Rekisteröityjä ovat perheneuvonnan asiakkaat. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

Asiakkaan nimi, äidinkieli, sukupuoli, syntymävuosi, kotikunta, puhelinnumero, sähköposti,

siviilisääty, sosioekonominen asema, alaikäisten lasten lukumäärä, tulosyy, asiakkaan käyntipäi-vät, käynnin kesto ja neuvotteluun osallistuneet henkilöt.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot saadaan asiakkaan itse antamana. Alaikäisen lapsen tiedot antaa lapsen huoltaja tai lapsi itse.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon kannalta on tarpeen.

Tiedot poistetaan viimeistään asiakkuuden päättymistä seuraavan kalenterivuoden jälkeen.

Tietojen perusteella syntyneitä tilastotietoja säilytetään kuitenkin anonyymissä muodossa.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tilastoyhteenveto, jossa ei ole kenenkään yksittäisen asiakkaan tietoja, luovutetaan vuosittain Kirkkohallitukselle sekä tilastot ja moduulimäärät (=käyntimäärät) laskutusta varten sopijaosa-puolille. Tilastoyhteenvetoja voidaan käyttää oman toiminnan suunnittelussa.

Perheasiain neuvottelukeskus noudattaa lastensuojelulain (2007/417) 5 luvun 25 §:ssä, rikoslain (1889/39) 15 luvun 10 §:ssä ja kirkkolaissa (1993/1054) määrättyä vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuutta.

Asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista

- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle

- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-ase-tusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa

mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja(at)om.fi

029 566 6700

 

Tietosuojavastaavan yhteystieto:

Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti, 044 719 1329, lahti.tietosuoja(at)evl.fi