TIETOSUOJASELOSTE

Perheneuvos; Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen asiakasrekisteri

1.    Rekisterinpitäjä yhteystietoineen

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus, 
Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää, puh. 09 280 322

2.    Yhteyshenkilö yhteystietoineen

Johtaja Anssi Tietäväinen, anssi.tietavainen(at)evl.fi, puh: 09 280 322

3.    Tietosuojavastaava yhteystietoineen

Sirpa Salokannel, Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, Kirkkokatu 5, 15111 Lahti,
lahti.tietosuoja(at)evl.fi, 044 719 1329

4.    Rekisterin nimi

Perheneuvos; Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen asiakasrekisteri

5.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastot (henkilötiedot eivät näy), hoidollinen työ ja toiminnan tarjoavien seurakuntien maksuosuuksien määräytyminen. Tietojen käsittelyoikeuden peruste on EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 6 kohta 1 f. Noudatamme lastensuojelulain (2007/417) 5 luvun 25§:ssä, rikoslain (1889/39) 15 luvun10§:ssä ja kirkkolaissa (1993/1054) määrättyä vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuutta.

6.    Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Nimi, puhelinnumero, sähköposti, kotikunta, sukupuoli, syntymävuosi, alle 18v lasten lukumäärä, perhesuhteet (mm. siviilisääty), sosioekonominen asema, tulosyy, asiakkaan käyntipäivät, käynnin kesto, neuvottelukieli ja neuvotteluun osallistuneet henkilöt. Manuaalinen aineisto (asiakaspaperit) on lukitussa arkistossa ja ATK:lla käsiteltävät tiedot tallennetaan sähköisesti tietoturvatulla Perheneuvos–ohjelmistolla. Ohjelman käyttöoikeus on keskuksen johtajalla, perheneuvojilla ja vastaanottosihteerillä. 

7.    Tietolähteet

Asianomaisen neuvottelutilanteessa antamat tiedot. Alle 16 vuotiaan lapsen tiedot antaa lapsen vanhempi.

8.    Tietojen luovutukset

Ainoastaan tilastot ja käyntimäärät voidaan luovuttaa. Tilastoyhteenveto luovutetaan Kirkkohallitukselle sekä tilastot ja modulimäärät (=käyntimäärät) laskutusta varten osakasseurakunnille (ei kenenkään yksittäisen asiakkaan tietoja). Tilastoyhteenvetoja voidaan käyttää oman toiminnan suunnittelussa.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle


9.    Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

10.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus: 

-    Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

-    Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

-    Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

-    Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

11.    Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi