Avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu ja eroauttaminen 

  • Tuki vanhemmuuteen ja parisuhteeseen erotilanteessa 

Kenelle 

  • Eropäätöksen tehneille pareille  
  • Eroa harkitseville pareille (eroauttaminen) 

Perheasioiden sovittelu

Avioliittolain (AL 5, 20-23a §) mukaista sovitteluapua antaa Keski-Uudenmaan kuntayhtymä Järvenpään ja Tuusulan kunnan alueella asuville. 

Keravalla asuvien sovittelusta vastaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. 

Sovittelu on pyynnöstä annettavaa keskusteluapua, jossa tarkastellaan ja selkiytetään erotilannetta erityisesti lasten, mutta myös aikuisten kannalta.

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu perheille, joissa puolisot ovat tehneet eropäätöksen ja tekevät erojärjestelyjä. Sovittelupalvelua on mahdollisuus saada myös silloin, kun eronnut perhe on sopeutumassa uuteen tilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju eron jälkeen. Sovittelussa pyritään vahvistamaan erityisesti yhteistyövanhemmuutta eron jälkeen. Sovinnollinen ero ja lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin on lapselle tärkeää. Lapsen selviäminen vanhempien eron aiheuttamista muutoksista ja menetyksistä riippuu ratkaisevasti siitä, miten vanhemmat selviävät keskinäisistä ristiriidoistaan. Lasta suojaa, jos vanhemmat oppivat suhtautumaan toisiinsa myönteisesti ja tekemään yhteistyötä lapsen asioissa. 

Sovitteluneuvotteluissa puolisot voivat tehdä sopimuksia perheneuvojien avustuksella vaikeaksi koetuissa kysymyksissä esimerkiksi lasten huoltajuuden, asumisen ja tapaamisten osalta. Keskustelussa pyritään yhteisymmärrykseen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla sopimuksen syntymiseksi. Sovittelussa syntyvät sopimukset vahvistetaan juridisesti sitoviksi erikseen lastenvalvojalla. Sovittelu ja sopimukset tähtäävät lasten ja vanhempien psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen erosta huolimatta, jolloin toimintakyky palautuu ja paranee muutostilanteessa. Sovittelupalveluiden avulla vältetään oikeusprosesseja. 

Sovittelijan tavoitteena on luoda perheenjäsenten välillä luottamuksellinen ja avoin keskustelu. Sovittelija pyrkii saamaan aikaan yhteisymmärryksen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla sopimuksen syntymiseksi. Sovittelijan tehtävänä on erityisesti kiinnittää huomiota perheeseen kuuluvien alaikäisten lasten aseman turvaamiseen koskien muun muassa lasten asumista ja tapaamisia. Eron jälkeisessä sovittelussa tuetaan erosta selviytymistä, tutkitaan sopimuksen toimivuutta ja tilannetta lasten näkökulmasta. Sovittelukäynnit sisältävät lasten tapaamisia harkinnan mukaan. Harkinnan tavoitteena on selvittää, miten kyseisessä tilanteessa hankitaan ja välitetään tietoa lasten toiveista ja tutkitaan lasten iän mukaisia tarpeita ja niiden huomioonottamista sopimuksia tehtäessä. Sovittelun myötä vanhempia ja lapsia tuetaan käsittelemään rakentavalla tavalla eroon liittyviä tunteita.  

Kun lapsiperheessä erotaan, keskeisimpiä käytännössä hoidettavia asioita ovat parisuhteen purkaminen, lapsen asioiden järjestäminen sekä omaisuuden jakaminen Lapsen asioiden järjestäminen tapahtuu samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä avio- vai avoero. Ero on myös psykososiaalinen prosessi, jonka  työstäminen on yhtä tärkeää kuin käytännön asioiden hoitaminen. Vanhempien on tärkeä hakea mahdollisimman varhain apua sekä itselleen että yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan. 

Perheasiain sovittelu on laissa säädetty vanhemmille kuuluva palvelu, mikä on kuntien järjestettävä. Käyntikertoja on tarpeen mukaan, yleensä 1-5. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin (AL 5, 23a §). Sovittelua koskee erityinen vaitiolovelvollisuus (AL 5, 23a §). Huoli lasten  turvallisuudesta velvoittaa työntekijät lastensuojeluilmoituksen tekemiseen (Lastensuojelulaki 2007/417 luku 5 25§, Rikoslaki 15 luku, 10§).

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan ja vastaanottosihteerin lisäksi neljä perheneuvojan virkaa. Heillä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa työparityöskentelyyn. Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvonnan erityiskoulutus (kesto kolme vuotta, laajuus 60 opintopistettä). Vastaanottosihteerillä on tehtäväänsä oma erityiskoulutus. Työntekijät osallistuvat osaamista tukevaan lisäkoulutukseen (mm. pari- ja perheterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen ja työskentelytapojen kehittämiseen työryhmän kanssa. 

Perheasian neuvottelukeskuksella on aluehallintoviraston myöntämä sovittelulupa. Perheneuvonnan koulutus sisältää myös sovittelukoulutusta. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä).   

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on mahdollista saada myös englannin kielellä.  Palvelu on tarkoitettu Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kunnan alueella asuville.

Eroauttaminen 

Eroauttaminen on pyynnöstä annettavaa keskusteluapua, jossa tarkastellaan ja selkiytetään erotilannetta kaikkien osapuolten kannalta. Keskustelut on tarkoitettu perheille, joissa puolisoiden rakkaussuhde, avo- tai avioliitto on päättynyt tai puolisot harkitsevat eroa ratkaisuvaihtoehtona parisuhteen vaikeuksiin. 

Keskustelussa pyritään yhteisymmärrykseen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ero on psykososiaalinen ja taloudellinen prosessi, jonka työstäminen sen eri näkökulmista on yhtä tärkeää kuin käytännön asioiden hoitaminen. Puolisoiden on tärkeä hakea mahdollisimman varhain apua sekä itselleen että yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan. Perheneuvontaan voi hakeutua jo eron pohdintavaiheessa tai eron jälkeenkin.   

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan ja vastaanottosihteerin lisäksi neljä perheneuvojan virkaa. Heillä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa työparityöskentelyyn. Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvonnan erityiskoulutus (kesto kolme vuotta, laajuus 60 opintopistettä). Vastaanottosihteerillä on tehtäväänsä soveltuva erityiskoulutus. Työntekijät osallistuvat osaamista tukeviin lisäkoulutuksiin (mm. pari- ja perheterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen ja työskentelytapojen kehittämiseen työryhmän kanssa.    

Perheneuvontatyöstä kerätään valtakunnallista asiakaspalautetta. Perheneuvontatyötä koskevia kysymyksiä (mm. asiakaspalautetta) arvioidaan säännöllisesti sekä työryhmän keskinäisissä palavereissa että työnohjauksessa. Työtilat ja työvälineet ovat suositusten mukaiset (Kirkkohallituksen Yleiskirje 27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä).   

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on mahdollista saada myös englannin kielellä.  

Yhteystiedot asiakkaalle 

Maksut 

Palvelu on asiakkaalle maksuton 

Palveluun hakeutuminen 

Perheasiain sovittelu  

  • Keski-Uusimaan sote-kuntayhtymän perheoikeudellinen yksikkö 

 Eroauttaminen  

  • Asiakkaan oma yhteydenotto   
  • Yhteistyötahojen ohjaamana, tarvittaessa etukäteen konsultointi yhteistyötahojen välillä.