Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut sekä työyhteisön kehittäminen 

  • seurakuntien työntekijöiden ja työyhteisöjen tukeminen ja työssä jaksaminen.  

Kenelle 

  • Kirkon työntekijöille ja työyhteisöille 
     

Työnohjauksen avulla autetaan työntekijöitä oppimaan kokemuksistaan sekä tutkimaan ja arvioimaan työtään. Työnohjaaja rohkaisee ohjattavia löytämään oman tavan tehdä työtä. 

Konsultaatiossa pyritään ratkaisemaan jokin ajankohtainen ja rajattu työhön liittyvä ongelma. 

Työyhteisöjen kehittämisessä autetaan kokonaisia työyhteisöjä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja työkulttuuria. Keskeisinä näkökulmina työskentelyssä ovat yhteisön perustehtävä, johtaminen, organisaatio, työkulttuuri, tiedonkulku ja työyhteisön dynamiikka. 

Palvelun sisältö 

Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Palvelusta tehdään suullinen tai kirjallinen sopimus, jossa määritellään tapaamisten tiheys, kesto ja määrä.  Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan yksilöohjaus pitää sisällään 40 henkilökohtaista ohjauskertaa (45-60 min/n. 2 viikon välein) ja ryhmätyönohjaus 30 ohjauskertaa (1,5 h/n. 3 viikon välein). Ohjaus kestää yleensä kokonaisuudessaan 2-2,5 vuotta. Tarvittaessa voidaan sopia myös lyhempikestoisista työnohjausprosesseista.  

Konsultaatiolla tarkoitetaan lyhytkestoista 1-10 istuntoa sisältävää työnohjauksellista prosessia, jossa käsitellään jotain ajankohtaista ja rajattua työhön liittyvä ongelmaa. 

Työyhteisön kehittäminen on prosessiluonteista toimintaa, jossa työyhteisö tai sen osa pohtii työyhteisökonsultin ohjauksessa johtamiseen ja työn tekemiseen liittyviä kysymyksiä yhteisten tavoitteiden ja ennalta sovitun aikataulun puitteissa. Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä. 

 

Ohjattavat voivat hyötyä työnohjauksesta, konsultaatiosta ja työyhteisön kehittämisestä ennen kaikkea oppimalla arvioimaan omaa työskentelyään. Löytämällä oma persoonallinen työskentelytapa ja siinä vahvistumalla on ohjattavilla enemmän keinoja löytää oma paikkansa työyhteisössään ja oppia tukemaan sen tavoitteellista toimintaa. Työnohjaus ja työyhteisön kehittämistoiminta auttavat jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan ja vastaanottosihteerin lisäksi neljä perheneuvojan virkaa. Kolmella työntekijällä on kirkon työnohjaajakoulutus tai muu Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä koulutus.  

Työyhteisöjen kanssa työskenteleviltä edellytetään kirkon työyhteisökonsultin koulutusta tai muuta työskentelyyn pätevöittävää koulutusta ja kokemusta. Perheasiain neuvottelukeskuksen yhdellä työntekijällä kirkon työyhteisökonsultin koulutus.  

Palveluun hakeutuminen 

Espoon hiippakunnan työnohjausta koordinoiva asiantuntija 

Vastaanottosihteeri